ราคาฐาน
Longchamp S หูสั้น/หูยาว 220
Longchamp M หูสั้น/หูยาว 250
Longchamp L หูสั้น 400
Longchamp planet XS 200
Longchamp planet S หูยาว 220
Longchamp planet M หูสั้น 220
Longchamp planet M หูยาว 250
Longchamp cabas 250
LV/beaubourg 250
LV/speedy25 220
LV/speedy30 250
LV/speedy35 300
LV/speedy keepall 40 350
LV/speedy keepall 45 400
LV/speedy keepall 50 450
LV/speedy keepall 55 500
LV/neverfull PM 220
LV/neverfull MM 250
LV/neverfull GM 300
LV/Tivoli PM 220
LV/Tivoli GM 300
LV/Trivi 250
LV/Totally MM 250
LV/Palermo PM 250
LV/Palermo GM 300
LV/montorguel PM 250
LV/montorguel GM 300
LV/Batignolle 250
LV/Batignolle Vertical 250
LV/Batignole Horizentail 250
Gucci Joy 250
Gucci Joly M 220
Gucci Joly L 250
Chanel/Classic 12” 200
Chanel/Reisue 227 12” 250